Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Ireneusz Rogala


Przygotowanie na zmiany i nowości gwarancją sukcesu

Ireneusz Rogala

Strona: 1

Słowa kluczowe:

Zasada autorytetu w zarządzaniu bezpieczeństwem

Ireneusz Rogala

Strona: 70
Dział: Strefy Ex

Autorytet jest potrzebny dla grupy analitycznej. Od wiedzy, kompetencji i poziomu władzy szefa zespołu zajmującego się bezpieczeństwem zależy, w jaki sposób dane zadanie zostanie potraktowane przez osoby, które są podmiotem działań. Od poziomu autorytetu nadanego grupie analitycznej zależy, czy i w jakich warunkach zostaną udostępnione wszystkie dane wejściowe do analiz ryzyka i wypracowania rozwiązań redukujących ryzyko. Autorytet jest w istocie odpowiedzią na występowanie sytuacji szczególnie trudnych, czy to uzależnień i powiązań organizacyjnych / korporacyjnych, czy to utrzymywania się sytuacji nieakceptowanych. Jednak przede wszystkim ma kluczowe znaczenie dla zdefiniowania dystrybucji nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa.

V Konferencja ATEX Energo w Sopocie

Ireneusz Rogala

Strona: 85
Dział: Relacje

W tym roku przyjęliśmy formułę poszerzenia tematyki Konferencji, skierowania jej do kadry inżynierskiej i zarządzającej z wybranymi odniesieniami do szczegółowych rozwiązań sprzętowych.

Wybuchy pyłów w przemyśle i specyfika przemysłu spożywczego

Ireneusz Rogala

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Wybuchy pyłów w przemyśle w istotnej mierze wiążą się z branżą spożywczą. Pierwsze wybuchy zdarzały się właśnie u producentów żywności: w obiektach młynowych, w magazynach sypkich surowców, a nawet w piekarni. Rozpatrywanie problematyki wybuchów pyłowych, mechanizmów ich powstawania i skutków oraz prób przeciwdziałania lub choćby niwelowania tychże skutków, przysparza wielu trudności. Wiedza w tej dziedzinie często jest domeną wybitnie ekspercką. Na ten temat powstało wiele opracowań i artykułów szczegółowych, również „Magazyn Ex” podejmował te zagadnienia. Szczególnie cennym i fundamentalnym opracowaniem jest angielskojęzyczne Dust Explosions In the Process Industries Rolfa Eckhoffa.

XV Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem w Tarnowie

Ireneusz Rogala

Strona: 74
Dział: Relacje

Słowa kluczowe:
Jednym z ostatnich akcentów roku 2014 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem była XV jubileuszowa Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem w Tarnowie.

XVI Konferencja STREFY EX w Sopocie

Ireneusz Rogala

Strona: 76
Dział: Relacje

Słowa kluczowe:
Przyspieszający rozwój techniczny i technologiczny przemysłu pociąga za sobą nowe wyzwania i wyzwala nowe idee sprostania im, a główną przesłanką, jaka obecnie się wyłania dla środowisk inżynierskich jest wielowymiarowa współpraca i podejście systemowe - XVI Konferencja STREFY EX

Kultura bezpieczeństwa w rozwoju firm i przemysłu

Ireneusz Rogala

Strona: 51

Jako że rozwój nauki o bezpieczeństwie, co należy stwierdzić z przykrością, odbywa się przede wszystkim w kontekście pojawiających się katastrof, tak stało się i w tym przypadku. Pojawiło się pojęcie kultury bezpieczeństwa, użyte po raz pierwszy w raportach o katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Od tego czasu naukowcy i badacze, przy istotnej współpracy organizacji przemysłowych, podejmowali badania nad kulturowym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa, nad całościowym i integralnym ujęciem spraw bezpieczeństwa. Dotychczasowe modele analiz ryzyka i systemy mające zapewnić bezpieczeństwo zostały uzupełnione o warstwę zagadnień związanych z podejściem kulturowym. W ramach tego podejścia człowiek i wszelkie jego relacje z otaczającym środowiskiem rozpatrywane są w kontekście relacji kulturowych, w jakich tenże egzystuje, a będąc podmiotem, tworzy je lub współtworzy.

IECEx w Gdańsku!

Ireneusz Rogala

Strona: 81
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: certyfikacja IECEx
III Międzynarodowa Konferencja Schematu Normalizacyjnego IECEx odbyła się w tym roku w kwietniu w Gdańsku. Była to wyjątkowa okazja spotkania ze światowym gremium ekspertów, przedstawicieli przemysłu i organizacji normalizacyjnych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

VI Konferencja ATEX ENERGO – Bezpieczeństwo i technologie w energetyce oraz zagrożenia wybuchami pyłów

Ireneusz Rogala

Strona: 83
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: energetyka
VI konferencja ATEX ENERGO tradycyjnie odbyła się w Sopocie, który w tym roku przywitał licznych gości konferencji pięknym słońcem. Hasło tegorocznej edycji „Praktycy dla praktyków” znalazło odzwierciedlenie zarówno w programie, jak i w reprezentacji zaproszonych prelegentów.

Zasada wartości biznesowej w zarządzaniu bezpieczeństwem

Ireneusz Rogala

Strona: 54

Słowa kluczowe:
Celem każdego przedsięwzięcia komercyjnego w gospodarce jest godziwy zysk adekwatny do włożonego wysiłku i zaangażowanych środków. Jednocześnie każde przedsięwzięcie gospodarcze (można powiedzieć przemysłowe) generuje zagrożenia, których ryzyko powinno być ocenione, sprowadzone do poziomu akceptowalnego i na tym poziomie utrzymywane w sposób optymalny przez cały okres życia danej instalacji czy też obiektu przemysłowego. W zarządzaniu bezpieczeństwem istotnym elementem jest, aby procesy redukcji ryzyka obejmowały możliwie najszersze spektrum zagadnień, były racjonalnie prowadzone i obejmowały efektywnie cały cykl życia obiektu/obiektów, instalacji związanych z danym przedsięwzięciem

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex