Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Paweł Wąsowicz


Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Tlenek węgla (II)

Paweł Wąsowicz

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: gazy tlenek węgla

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Metan

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy metan

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Siarkowodór

Paweł Wąsowicz

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Analiza bezpieczeństwa pracy instalacji młynowej bloku energetycznego przy realizacji współmielenia biomasy – badanie HAZOP

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Szerokie wykorzystanie surowców ze źródeł odnawialnych stanowi poważny problem, nie tylko inwestycyjny, dla krajowych producentów energii. Wprowadzenie biomasy do układów projektowanych przy założeniu wykorzystania surowców o zupełnie odmiennych właściwościach fizykochemicznych i w związku z tym posiadających różne wymagania co do bezpiecznych parametrów granicznych procesu, powoduje konieczność podjęcia i udokumentowania działań związanych ze szczegółową analizą i oceną ryzyka związanego z eksploatacją układu technologicznego.

Audyt wstępny ATEX instalacji nawęglania w elektrowni

Paweł Wąsowicz

Strona: 24

Przypadki wybuchu w instalacjach nawęglania w elektrowniach sprawiły, że od roku 2010 wiele zakładów produkujących energię zajęło się problemem przystosowania młynów węglowych do bezpiecznego współmielenia biomasy. Wynikało to również z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wobec większości elektrowni/elektrociepłowni w Polsce, które nakazywały podjęcie takich działań. Młyn węglowy z założenia nie jest bowiem przygotowany konstrukcyjnie do realizacji procesu mielenia węgla kamiennego zanieczyszczonego w znacznym stopniu materiałem organicznym (biomasą).

ATEX USERS 1999/92/WE – przewodnik zastosowań

Część 1. Podstawy prawne i terminologia

Paweł Wąsowicz

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Artykuł ten nie ma traktować jedynie o formalnym wypełnieniu regulacji prawnych, ale odnosić je do stosowanych praktyk w bardzo zróżnicowanych sektorach polskiego przemysłu i uwzględniać dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie. Zasadniczym celem jest wyodrębnienie i usystematyzowanie zasad identyfikacji, oceny i minimalizacji zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w przestrzeniach technologicznych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex