Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: zbiornik paliwa


Kontrola i kalibracja zbiorników przy pomocy metody skanowania laserowego 3D

Tim Lemmon

Strona: 65

Konferencja :Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje" 2012 w Krakowie

Ireneusz Rogala

Strona: 77

Bezpieczeństwo systemów pomiaru napełnienia zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 56

We wcześniejszych numerach „Magazynu Ex” oraz na konferencjach branżowych przedstawialiśmy nową generację radarowych systemów opomiarowania zbiorników Raptor. Szeroko omawiane były aspekty techniczne oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa. W niniejszym artykule poruszymy sprawy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, skierowanego na ochronę przed przelaniem zbiornika. Wbrew pozorom temat ten jest wciąż aktualny, a dla Użytkownika parametr określający stopień ochrony przed przepełnieniem zbiornika jest nadal istotny. Pokazuje to choćby szeroko omawiana katastrofa w Buncefield, gdzie jedną z przyczyn tak rozległego wypadku był szereg następstw spowodowanych przez brak poprawnej sygnalizacji poziomu maksymalnego produktu, błędne skazanie mechanicznego przetwornika poziomu typu serwo oraz czynniki ludzkie.

Elektryczność statyczna a zabezpieczanie zbiorników przed wyciekiem

Jacek Bordziłowski

Strona: 56

Stosowanie tworzyw sztucznych o zbyt niskiej oporności elektrycznej wewnątrz zbiorników paliwowych o pojemności powyżej 2,5 m3 może stanowić poważne zagrożenie pożarowe i wybuchowe i z tego względu, zgodnie z Wymaganiami UDT z listopada 2009 r., musi być kontrolowane przed odbiorem zbiornika.

Raptor – nowy system pomiaru na zbiornikach

Mariusz Sypuła

Strona: 63

Rosemount Tank Gauging wprowadził zupełnie nowy system pomiaru na zbiornikach Raptor. System jest otwarty i skalowalny. Cechuje go pełna elastyczność, bardzo wysoki stopień zachowania bezpieczeństwa, także w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowej. System redukuje koszty instalacji i konfiguracji systemu. Można zatem ogłosić wejście nowej technologii, przekraczającej dotychczasowe standardy.

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.

Mariusz Sypuła

Strona: 73

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 21, poz. 125), wymusza na użytkownikach zbiorników konieczność przeprowadzenia okresowych sprawdzeń urządzeń.

Tensometryczne układy kontroli ilości medium

Tomasz Zubka

Strona: 76

Słowa kluczowe: tensometria zbiornik paliwa
W skrajnych przypadkach, w których występuje problem nierównego usypu, pienienia (amoniak), kontaktu z medium żrącym lub z jego oparami, ciekawą alternatywą staje się technika pomiaru stanu napełnienia zbiornika poprzez pomiar masy – pomiar tensometryczny.

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 93
Dział: Relacje

Tematem VII Konferencji „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, odbywającej się w Krakowie w dniach 12–13 stycznia br., były „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”. Organizatorzy zaproponowali w tym roku szerszy zakres tematów, kierując ofertę w stronę odbiorców z nowych branż: energetyki i przemysłu chemicznego. Tradycyjnie imprezę organizowały firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Tyco Thermal Control. Pomysł przyniósł dobre efekty – w konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników, wygłoszono dwadzieścia dziewięć interesujących prelekcji.

Ochrona odgromowa obiektów i ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych w bazach paliw płynnych

Andrzej Sowa

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń. Szczególnie niebezpieczne są wyładowania piorunowe w obiekty zawierające strefy zagrożone pożarem lub wybuchem. W takich przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa w czasie burzy wymaga przestrzegania zaleceń zawartych w normach ochrony odgromowej. Poniżej przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące tych norm.

Magazynowane zagrożenie – inertyzacja zbiorników

Michał Górny

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: inertyzacja zbiornik paliwa
Gromadzenie zagrożenia, jakim jest magazynowanie paliw i gazów palnych skutkuje niekiedy poważnym zdarzeniem, takim jak pożar wybuch czy uwolnienie substancji niebezpiecznej. Mimo iż zasady minimalizowania ryzyka są znane – nie zawsze udaje się uniknąć przykrych konsekwencji.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex