Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: niezawodność


Urządzenie iskrobezpieczne z systemem obsługi przestrzeni zagrożonej wybuchem

Jerzy Frączek

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Bezpieczeństwo urządzenia lub systemu oceniać można na podstawie wartości prawdopodobieństwa Pz. Wymagania bezpieczeństwa wyrażone dla odpowiednich kategorii urządzeń w dyrektywie ATEX 100A w sposób jakościowy nie mają bezpośrednio przyporządkowanej wartości miary bezpieczeństwa. Wymaganego dopełnienia można dopatrywać się w stopniowaniu poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL.

Nowe narzędzia i rozwiązania wspomagające zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, transportowych oraz atmosfer wybuchowych

Jerzy S. Michalik

Strona: 52
Dział: Strefy Ex

W artykule pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom. Część 2. Problemy badawcze”, opublikowanym w „Magazynie Ex” nr 1/2008 [1] oraz w publikacjach [2, 3] przedstawiono informacje o podjęciu realizacji siedmiu projektów badawczo- rozwojowych dotyczących doskonalenia narzędzi i systemów bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń wystąpienia poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej, w koordynowanym przez CIOP-PIB programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, ustanowionym na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r., realizowanym w latach 2008–2010. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki, osiągnięte w rezultacie realizacji prac wykonanych w latach 2008–2010.

Manometry Systemu Plus! – najlepsze rozwiązanie lokalnych pomiarów ciśnienia w aplikacjach pompowych i kompresorowych

Jarosław Wojtak

Strona: 29

Wibracje na instalacji pomp to zjawisko powszechne w różnych procesach technologicznych. Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp od dawna nastręczały użytkownikom problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one bowiem szybkiemu uszkodzeniu wskutek wibracji instalacji, jak też pulsacji ciśnienia w procesie. Usterkowość ta przekładała się na ilość czasu poświęcaną na obsługę, częstą konieczność wymiany na nowe urządzenia, zapewnienie zapasów magazynowych itd. W konsekwencji prowadziło to do bardzo wysokiego kosztu obsługi punktu pomiarowego i niepotrzebnego zaangażowania służb utrzymania ruchu.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

Wyzwania związane z systemami bezpieczeństwa

System Bezpieczeństwa – poziom SIL

Rafał Frączek

Strona: 55

Systemy realizujące funkcje bezpieczeństwa, jakimi są np. systemy detekcji gazów, stają się systemami coraz bardziej złożonymi. W praktyce oznacza to utrudnienia związane z określeniem wszystkich rodzajów odchyleń oraz możliwych zachowań urządzeń wchodzących w skład systemu. Nawet pomimo regularnych testów przeprowadzanych podczas eksploatacji, umożliwiających wykrycie niektórych uszkodzeń niebezpiecznych, trudno jest zagwarantować należyte wykonanie funkcji.

Analiza ryzyka scenariuszy awaryjnych w świetle wymagań dyrektywy SEVESO III i wynikające z niej rekomendacje związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Tomasz Barnert

Strona: 67

Każda awaria przemysłowa niesie ze sobą możliwość wystąpienia poważnych konsekwencji z punktu widzenia strat ludzkich, środowiskowych czy też finansowych. Historia wielkich katastrof przemysłowych uczy pokory i jednocześnie wskazuje na konieczność prowadzenia ciągłego procesu doskonalenia rozwiązań i praktyk stosowania różnego rodzaju środków redukcji ryzyka. W ten trend dość dobrze wpisują się dyrektywy SEVESO, wprowadzane w życie przez Parlament Europejski już od 1982 roku. W bieżącym 2015 roku czeka nas wejście w życie dyrektywy 2012/18/UE (SEVESO III), która kontynuuje ścieżkę zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym w oparciu o zarządzanie ryzykiem. Jest to próba odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania, które związane są z utrzymującą się w czasie na stałym poziomie liczbą poważnych awarii przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. W Preambule do tego dokumentu wyczytać można bardzo ważne stwierdzenie dotyczące konieczności podwyższenia poziomu ochrony zakładów przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie poważnym awariom z wykorzystaniem najlepszych dostępnych praktyk.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex